သင်တန်းများဆွေး‌နွေးပွဲများ

IP နှင့် Innovation နယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မိမိကိုယ်တိုင်ကျွမးကျင်အောင်လုပ်ပါ။

သင်တန်းများအားလုံးသည်ထိုင်းနှင့်အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။

ဖန်တီးမှုသင်တန်းများ

1.png
3.png

IP ကာကွယ်မှုသင်တန်း

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အာဏာသက်‌ရောက်ခြင်းသင်တန်း

4.png

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အာဏာသက်‌ရောက်ခြင်းသင်တန်း

Intellectual Design Group Company Limited (Thailand HQ)

Indegroup Myanmar Co., Ltd. (Myanmar Office)

Contact Us

© Copyright 2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.